Bestellungen der IKW-Schriftenreihe

  per Post oder Fax
    
     Magistrat Linz, Koordination Wissenschaft – IKW
     Pfarrgasse 14, A-4020 Linz
     Telefon: +43 (0) 732 / 77 16 70
     Fax: +43(0)732/7070 54 9243
 

  per E-Mail
    
     an: ikw@ikw.linz.at
 

  Online
  
     
  - Onlineshop
     Onlineshop des Magistrates der Landeshauptstadt Linz